Zajęcia z przedmiotu Elementy fizyki ziemi.

 

SPIS ZAGADNIEŃ DO EGZAMINU

 

Plan szczegółowy wykładów:

 

Zajęcia 1.                   Wstęp, kosmologia, budowa Ziemi.

  1. wprowadzenie;
  2. kosmologia (omówienie powstania Układu Słonecznego i Ziemi);
  3. kształt i budowa wewnętrzna Ziemi (wł. fizyczne i mineralne, fale sejsmiczne, sfery i nieciągłości, skorupa oceaniczna i kontynentalna, izostazja),
  4. własności fizyczne skał (mechaniczne, chemiczne, fizyczne, termiczne, hydrologiczne);

 

Zajęcia 2 i 3.              Pole ciężkości i magnetyczne Ziemi.

  1. grawitacja (anomalie dodatnie i ujemne);
  2. magnetyzm i paleomagnetyzm,
  3. sejsmika i sejsmologia

 

Zajęcia 4 i 5               Mechanika skał i tektonika.

  1. elementy mechaniki skał
  2. uskok, spękanie, fałd
  3. tektonika solna, magmowa, metamorficzna
  4. neotektonika
  5. podstawy konwekcji w płaszczu Ziemi (strefy subdukcji, akrecji, plamy gorąca)
  6. geotektonika i typy struktur

 

Zajęcia 6.                   Mechanika Górotworu.

  1. struktura górotworu;
  2. własności fizyczne skał (mechaniczne, chemiczne, fizyczne, termiczne);
  3. podstawy teorii fizycznej górotworu i zastosowania.

 

Zajęcia 7 i 8.              Ciało stałe.

  1. elementy krystalografii (opis ciała stałego –krystalicznego);
  2. typy sieci, projekcja, symetria, klasyfikacja, rzeczywista budowa;
  3. struktura krystaliczna, wiązania, pasma elektronowe (nadprzewodniki, ferromagnetyki), defekty budowy;
  4. własności termiczne, mechanika kwantowa kryształu.

 

Zajęcia 7 i 8.              Defekty sieciowe w krysztale, przemiany fazowe.

  1. defekty liniowe, punktowe, śrubowe;
  2. wpływ defektów na wzrost i rekrystalizację kryształu;
  3. efekty powierzchniowe;
  4. granice i migracja jonów;
  5. dyfuzja (przemiany „suche”);
  6. fluidy i przemiany „mokre”;
  7. zamiana struktury (przebudowa);

 

Zajęcia 10 i 11.          Diageneza i metamorfizm w skałach.

  1. granize ziaren, międzyfazowe, kapilatrne
  2. przemiany fazowe i zarodkowanie;
  3. reakcje egzogeniczne i endogeniczne, oscylacyjne, fizykochemiczne, niestabilne;
  4. kompakcja i rekrystalizacja, rola fluidów i filmu intergranularnego;
  5. ciśnienie, temperatura, czas geologiczny, fluidy;
  6. rodzaje metamorfizmu (regionalny, dynamiczny, termiczny), struktury i tekstury.

 

Zajęcia 12 i 13.          Metody badań ciała stałego.

  1. strukturalne, analiza składu, powieszchni, defektów;
  2. włąściwości fizyczne (elektronowe), dyynamika, rezonans, laser, wl. termincze;
  3. makroskopowe metody;
  4. mikroskopowe metody (światło przechodzące, odbite, CL);
  5. dyfrakcja (XRD, neutronografia, EDS), TAR;
  6. spektroskopia (NMR, EPR, IR);
  7. ASA, ICP;

 

Zajęcia 13 i 14.          Powierzchnia Ziemi.

  1. atmosfera (wiatry, prądy powietrzne, burze);
  2. hydrosfera (wody płuynące powieszchniowo i podziemnie, jeziora, morza i oceany –fizyka);
  3. magnetosfera  (wiatr słoneczny i pogoda na Ziemi).