Zajęcia z przedmiotu Elementy fizyki ziemi.

 

SPIS ZAGADNIEŃ DO EGZAMINU

 

Plan szczegółowy wykładów:

 

Zajęcia 1.                   Wstęp, kosmologia, budowa Ziemi.

 1. wprowadzenie;
 2. kosmologia (omówienie powstania Układu Słonecznego i Ziemi);
 3. kształt i budowa wewnętrzna Ziemi (wł. fizyczne i mineralne, fale sejsmiczne, sfery i nieciągłości, skorupa oceaniczna i kontynentalna, izostazja),
 4. własności fizyczne skał (mechaniczne, chemiczne, fizyczne, termiczne, hydrologiczne);

 

Zajęcia 2 i 3.              Pole ciężkości i magnetyczne Ziemi.

 1. grawitacja (anomalie dodatnie i ujemne);
 2. magnetyzm i paleomagnetyzm,
 3. sejsmika i sejsmologia

 

Zajęcia 4 i 5               Mechanika skał i tektonika.

 1. elementy mechaniki skał
 2. uskok, spękanie, fałd
 3. tektonika solna, magmowa, metamorficzna
 4. neotektonika
 5. podstawy konwekcji w płaszczu Ziemi (strefy subdukcji, akrecji, plamy gorąca)
 6. geotektonika i typy struktur

 

Zajęcia 6.                   Mechanika Górotworu.

 1. struktura górotworu;
 2. własności fizyczne skał (mechaniczne, chemiczne, fizyczne, termiczne);
 3. podstawy teorii fizycznej górotworu i zastosowania.

 

Zajęcia 7 i 8.              Ciało stałe.

 1. elementy krystalografii (opis ciała stałego –krystalicznego);
 2. typy sieci, projekcja, symetria, klasyfikacja, rzeczywista budowa;
 3. struktura krystaliczna, wiązania, pasma elektronowe (nadprzewodniki, ferromagnetyki), defekty budowy;
 4. własności termiczne, mechanika kwantowa kryształu.

 

Zajęcia 7 i 8.              Defekty sieciowe w krysztale, przemiany fazowe.

 1. defekty liniowe, punktowe, śrubowe;
 2. wpływ defektów na wzrost i rekrystalizację kryształu;
 3. efekty powierzchniowe;
 4. granice i migracja jonów;
 5. dyfuzja (przemiany „suche”);
 6. fluidy i przemiany „mokre”;
 7. zamiana struktury (przebudowa);

 

Zajęcia 10 i 11.          Diageneza i metamorfizm w skałach.

 1. granize ziaren, międzyfazowe, kapilatrne
 2. przemiany fazowe i zarodkowanie;
 3. reakcje egzogeniczne i endogeniczne, oscylacyjne, fizykochemiczne, niestabilne;
 4. kompakcja i rekrystalizacja, rola fluidów i filmu intergranularnego;
 5. ciśnienie, temperatura, czas geologiczny, fluidy;
 6. rodzaje metamorfizmu (regionalny, dynamiczny, termiczny), struktury i tekstury.

 

Zajęcia 12 i 13.          Metody badań ciała stałego.

 1. strukturalne, analiza składu, powieszchni, defektów;
 2. włąściwości fizyczne (elektronowe), dyynamika, rezonans, laser, wl. termincze;
 3. makroskopowe metody;
 4. mikroskopowe metody (światło przechodzące, odbite, CL);
 5. dyfrakcja (XRD, neutronografia, EDS), TAR;
 6. spektroskopia (NMR, EPR, IR);
 7. ASA, ICP;

 

Zajęcia 13 i 14.          Powierzchnia Ziemi.

 1. atmosfera (wiatry, prądy powietrzne, burze);
 2. hydrosfera (wody płuynące powieszchniowo i podziemnie, jeziora, morza i oceany –fizyka);
 3. magnetosfera  (wiatr słoneczny i pogoda na Ziemi).