lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Kandydaci » Studia in?ynierskie

Studia in?ynierskie


Oferujemy studia in?ynierskie w zakresie fizyki technicznej oraz in?ynierii nowoczesnych materia?ów.


FIZYKA TECHNICZNA

     Studia na kierunku "Fizyka techniczna" trwają 7 semestrów i ko?czą si? uzyskaniem dyplomu in?yniera fizyki technicznej w zakresie jednej z dwu specjalności "Fizyka medyczna" lub "Nowoczesne materia?y i techniki pomiarowe".

     Zaj?cia na 1 roku studiów są jednakowe dla obydwu specjalności, wybór nast?puje po 1 roku.

Uchwa?a Senatu UMCS  w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów "Fizyka techniczna" 


Specjalności:

    - Fizyka medyczna
    - Nowoczesne materia?y i techniki pomiarowe

Program studiów

Syllabus

Kwalifikacje absolwentaIN?YNIERIA NOWOCZESNYCH MATERIA?ÓW

     Studia na kierunku "In?ynieria nowoczesnych materia?ów" trwają 7 semestrów i ko?czą si? uzyskaniem dyplomu zawodowego in?yniera. Absolwenci studiów pierwszego stopnia mogą kontynuowa? nauk? na magisterskich studiach drugiego stopnia np. fizyka, fizyka techniczna na UMCS lub wybranych kierunkach politechnicznych.

Program studiów