lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Kandydaci » Studia magisterskie

Studia magisterskie


Oferujemy studia magisterskie na kierunkach fizyka oraz fizyka techniczna.


FIZYKA

Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) trwają 2 lata. Na tych studiach nauk? mogą kontynuowa? absolwenci wszystkich studiów licencjackich w zakresie fizyki (uko?czonych w dowolnym ośrodku) oraz pokrewnych (przyrodniczych i in?ynierskich). Licencjatom, którzy na studiach I stopnia nie odbyli w programie studiów odpowiedniej liczby godzin w zakresie fizyki i matematyki, określonej w minimach ministerialnych dla kierunku fizyka, Dziekan określi indywidualnie ró?nice programowe.

W 1 semestrze wszyscy studenci ucz?szczają na zaj?cia podstawowe. Pod koniec tego semestru studenci wybierają specjalnoś?, którą chcieliby studiowa? (oferujemy 2 specjalności, których programy szczegó?owe zamieszczone są poni?ej). W ramach obydwu specjalności zaplanowano 6 wyk?adów specjalistycznych. Na wyk?ady specjalistyczne student zapisuje si? zgodnie z zainteresowaniami. Istnieje mo?liwoś? wyboru wyk?adów z takich dziedzin jak: biofizyka, fizyka medyczna, zastosowanie metod jądrowych, fizyka materia?owa, astrofizyka, symulacje komputerowe zjawisk fizycznych, fizyka matematyczna itd. Z podobnej tematyki mo?na wykonywa? badania w ramach pracy magisterskiej.

Specjalności:

    - Wspó?czesna fizyka stosowana

    - Fizyka teoretyczna

Program studiów

SyllabusFIZYKA TECHNICZNA

Studia II stopnia na kierunku fizyka techniczna trwają 3 semestry i umo?liwią kontynuowanie nauki studentom I stopnia z kierunków fizyki technicznej i fizyki prowadzonych na Naszym Uniwersytecie oraz kierunków pokrewnych (równie? prowadzonych na innych uczelniach).

Program studiów znacząco rozszerza kompetencje studenta zarówno w sferze wiedzy jaki i umiej?tności oraz przystosowa? spo?ecznych wzgl?dem studiów I stopnia. Studia II stopnia na kierunku fizyka techniczna pozwalają zapozna? si? z zaawansowaną wiedzą oraz narz?dziami eksperymentalnymi i teoretycznymi, wykorzystywanymi we wspó?czesnej fizyce oraz jej zastosowaniami poznawczymi i praktycznymi w ró?nych dziedzinach techniki, technologii, medycyny i in.. Program studiów II stopnia umo?liwia studentom pog??bienie wiedzy w zakresie klasycznych dziedzin fizyki (fizyka fazy skondensowanej, mechanika kwantowa, fizyka jądrowa). Nauczanie na studiach II stopnia fizyki technicznej obejmuje oprócz zestawu treści podstawowych tak?e szereg przedmiotów specjalistycznych do wyboru, umo?liwiających rozszerzenie dotychczasowej wiedzy z określonej specjalności.

Zdobyta wiedza i umiej?tności spowodują, ?e absolwent tych studiów b?dzie przygotowany do pracy w placówkach naukowych, laboratoriach i przemyśle, jak równie? w przedsi?biorstwach rozwijających technologie i pośredniczących w transferze wiedzy z obszaru nauki do gospodarki. Ponadto obowiązujące studentów praktyki to sposobnoś? do nawiązaniem pierwszych kontaktów z pracodawcami, poznania bran?y, w której dzia?a dana jednostka, czy nabycie doświadcze? interpersonalnych. Odbycie praktyk, dodatkowo mo?e równie? zaowocowa? dalszą wspó?pracą z pracodawcą.

Po odbyciu kszta?cenia absolwent otrzymuje dyplom magistra fizyki technicznej. Absolwent studiów na kierunku fizyka techniczna mo?e równie? podją? studia III stopnia.

Program studiów

Efekty kszta?cenia