lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Kandydaci » Studia licencjackie

Studia licencjackie


Oferujemy studia licencjackie na kierunkach fizyka oraz science and technology.


FIZYKA

Studia w zakresie fizyki odbywają si? w ramach specjalności, które umo?liwiają znalezienie pracy w atrakcyjnych zawodach lub kontynuowania kszta?cenia na studiach magisterskich. Od roku akademickiego 2015/2016 b?dziemy oferowali studentom do wyboru 4 specjalności. Zaj?cia na 1 roku studiów są jednakowe dla wszystkich specjalności, a wybór specjalności nast?puje po 1 roku.


Specjalności uruchamiane od 2015/2016 r.:

    - bezpiecze?stwo jądrowe i ochrona radiologiczna

    - biofizyka molekularna i medyczna

    - fizyka doświadczalna

    - fizyka teoretyczna i astrofizyka


Program studiów

SyllabusSCIENCE AND TECHNOLOGY