lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Kandydaci » Zaproszenie na studia

Zaproszenie na studia

Szanowni Kandydaci

W Instytucie Fizyki UMCS prowadzimy studia na wszystkich stopniach kszta?cenia:

     Na studiach licencjackich, i?ynierskich i magisterskich proponujemy atrakcyjne specjalności, które pozwolą przygotowa? si? do pracy w zawodach poszukiwanych na rynku pracy ale równie? zdoby? wykszta?cenie ogólne w zakresie fizyki, fizyki technicznej i chemii. Osobom, które chcia?yby rozwija? si? naukowo umo?liwi ono podj?cie studiów doktoranckich.


     Zaj?cia dydaktyczne prowadzą doświadczeni pracownicy naukowi: w tym 25 z tytu?em profesora lub stopniem doktora habilitowanego i 15 doktora fizyki. Kierunki studiów prowadzone w Instytucie Fizyki posiadają akredytacj? Pa?stwowej komisji Akredytacyjnej oraz Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. W czasie studiów proponujemy atrakcyjne sta?e i praktyki krajowe i oraz zagraniczne.


     Wszelkie informacje szczegó?owe dotyczące specjalności, programów zaj?? i treści programowych realizowanych w ramach poszczególnych przedmiotów znajdziecie Pa?stwo na tej stronie.


     Zapraszamy do studiowania w naszym Instytucie, obiecujemy mi?ą atmosfer?, indywidualną prac? ze studentem i solidne wykszta?cenie.