lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Studia » Kierunki studiów

Kierunki studiów

W Instytucie Fizyki UMCS prowadzone są:

- studia I stopnia (in?ynierskie) na kierunku fizyka techniczna na specjalnościach:

fizyka medyczna (od roku 2017/2018)
nowoczesne materia?y i techniki pomiarowe (od roku 2017/2018)

fizyka medyczna (od roku 2015/2016)
nowoczesne materia?y i techniki pomiarowe (od roku 2015/2016)

fizyka medyczna (od roku 2014/2015)
nowoczesne materia?y i techniki pomiarowe (od roku 2014/2015)

fizyka medyczna (od roku 2013/2014)
nowoczesne materia?y i techniki pomiarowe (od roku 2013/2014)

fizyka medyczna (od roku 2012/2013)
nowoczesne materia?y i techniki pomiarowe (od roku 2012/2013)

fizyka medyczna (od roku 2011/2012)

nowoczesne materia?y i techniki pomiarowe (od roku 2011/2012)

SYLLABUS- studia I stopnia (in?ynierskie) na kierunku in?ynieria nowoczesnych materia?ów (od roku 2017/2018)

- studia I stopnia (in?ynierskie) na kierunku in?ynieria nowoczesnych materia?ów (od roku 2015/2016)

- studia I stopnia (in?ynierskie) na kierunku in?ynieria nowoczesnych materia?ów (od roku 2014/2015)- studia I stopnia na kierunku fizyka na specjalnościach:

fizyka teoretyczna i astrofizyka (od roku 2017/2018)
bezpiecze?stwo jądrowe i ochrona radiologiczna (od roku 2017/2018)
biofizyka molekularna i medyczna (od roku 2017/2018)
fizyka doświadczalna (od roku 2017/2018)

fizyka teoretyczna i astrofizyka (od roku 2015/2016)
bezpiecze?stwo jądrowe i ochrona radiologiczna (od roku 2015/2016)
biofizyka molekularna i medyczna (od roku 2015/2016)
fizyka doświadczalna (od roku 2015/2016)

fizyka teoretyczna i astrofizyka (od roku 2012/2013)
bezpiecze?stwo jądrowe i ochrona radiologiczna (od roku 2012/2013)
biofizyka molekularna i medyczna (od roku 2012/2013)
fizyka doświadczalna (od roku 2012/2013)

bezpiecze?stwo jądrowe i ochrona radiologiczna (od roku 2009/2010)
biofizyka molekularna i medyczna (od roku 2009/2010)
fizyka teoretyczna i astrofizyka (od roku 2009/2010)
fizyka doświadczalna (od roku 2009/2010)

SYLLABUS- studia II stopnia na kierunku fizyka na specjalnościach:

fizyka teoretyczna (od 2015/2016)
wspó?czesna fizyka stosowana (od 2015/2016)

fizyka teoretyczna (od 2012/2013)
wspó?czesna fizyka stosowana (od 2012/2013)

fizyka teoretyczna
wspó?czesna fizyka stosowana

SYLLABUS- studia II stopnia na kierunku fizyka techniczna (od roku 2017/2018)

- studia II stopnia na kierunku fizyka techniczna (od roku 2015/2016)- studia III stopnia (Studia Doktoranckie)


- Mi?dzywydzia?owe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze

Instytut Fizyki uczestniczy te? w projekcie studiów utworzonych przez Wydzia?y przyrodnicze Uniwersytetu. Studia te pozwalają studentowi na swobodne korzystanie z wyk?adów, ?wicze? i laboratoriów we wszystkich partycypujących Wydzia?ach, zgodnie w planem studiów opracowanym indywidualnie dla ka?dego studenta.


- archiwum (dawne kierunki)